THẺ "Tự học SAP"

Tự học SAP phân hệ MM - Phần 4: Batch Management

Tự học SAP phân hệ MM - Phần 4: Batch Management

Một số vật liệu nhất định có thể được định nghĩa trong SAP là được quản lý theo lô. Lô là một lượng vật liệu đại diện cho một đơn vị đồng nhất với các thông số kỹ thuật duy nhất. Một lô có thể được định nghĩa theo nhiều cách. Một lô nguyên liệu có thể đề cập đến một lượng hóa chất được sản xuất trong một quá trình hoặc một lượng chai nước được đổ đầy tại một dây chuyền chiết rót nhất định từ một bồn chứa cụ thể.


Tự học SAP phân hệ MM - Phần 3: Master material

Tự học SAP phân hệ MM - Phần 3: Master material

Phân hệ quản lý nguyên vật liệu (MM) bao gồm một số dữ liệu tổng thể quan trọng là cốt lõi của các quy trình kinh doanh để mua sắm, quản lý hàng tồn kho, sản xuất, đảm bảo chất lượng, kế toán và xác minh hóa đơn. Trong bài viết này mình sẽ tập trung giới thiệu về dữ liệu master nguyên vật liệu (master material)

Tự học SAP phân hệ MM - Phần 1: Tổng quan

Tự học SAP phân hệ MM - Phần 1: Tổng quan

Materials management (MM) (Tạm dịch là quản lý hàng hóa - vật liệu) là thành phần cốt lõi trong hệ thống SAP ERP. Các chức năng trong MM là động cơ thúc đẩy các hoạt động khác bao gồm logistics và supply chain (chuỗi cung ứng). Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về phân hệ MM trong hệ thống SAP.Tự học SAP phân hệ Sales and Distribution (SD) - Phần 3: Master Data trong phân hệ SD

Tự học SAP phân hệ Sales and Distribution (SD) - Phần 3: Master Data trong phân hệ SD

Master data là bất kỳ thông tin nào đóng vai trò quan trọng trong hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Nó có thể bao gồm dữ liệu về khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, sản phẩm, v.v. Dữ liệu chính thường được chia sẻ bởi nhiều người dùng và nhóm. Vì thế, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến của toàn bộ tổ chức khi bạn thiết lập.Tự học SAP phân hệ Sales and Distribution (SD) - Phần 2: Tổ chức doanh nghiệp

Tự học SAP phân hệ Sales and Distribution (SD) - Phần 2: Tổ chức doanh nghiệp

Cấu trúc doanh nghiệp trong phân hệ SD của SAP thể hiện cấu trúc của bô phận kinh doanh và phân phối hàng hoá, dịch vụ trong doanh nghiệp. Để giúp bạn cấu trúc tổ chức này vào hệ thống SAP ERP, SAP cung cấp một tập hợp các khối xây dựng. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về các khối xây dựng này và chỉ ra cách sắp xếp chúng để thiết lập cấu trúc doanh nghiệp SD.