Tự học SAP phân hệ Sales and Distribution (SD) - Phần 2: Tổ chức doanh nghiệp (Tiếp theo)

08 Tháng Hai 2021

Trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục nội dung của phần trước về tổ chức doanh nghiệp trong phân hệ SD của hệ thống SAP ERP

Tự học SAP phân hệ Sales and Distribution (SD) - Phần 2: Tổ chức doanh nghiệp (Tiếp theo)

Configuring a Distribution Channel

Kênh phân phối thể hiện cách bạn phân phối hàng hóa của mình vào thị trường. Ví dụ, nó có thể là xuất khẩu, bán lẻ hoặc OEM. Nói cách khác, một kênh phân phối là một nhóm các phương thức phân phối khác nhau mà một công ty sử dụng để phân phối hàng hóa cho khách hàng của mình. Cấu hình kênh phân phối là một hoạt động gồm hai bước. Bước đầu tiên là tạo kênh phân phối và bước thứ hai là chỉ định kênh phân phối cho một tổ chức bán hàng. Bằng cách chỉ định kênh phân phối cho một tổ chức bán hàng, bạn thiết lập một cấu trúc nhỏ kiểm soát các phương pháp phân phối mà tổ chức bán hàng có thể sử dụng để cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng của mình. Các kênh phân phối có sẵn trên khắp các tổ chức bán hàng. Điều này có nghĩa là bạn có thể chỉ định giống nhau kênh phân phối đến nhiều tổ chức bán hàng.

Defining a Distribution Channel

Bạn có thể xác định kênh phân phối bằng T-Code OVXI hoặc bằng đường dẫn menu sau IIMG ➢ Enterprise Structure ➢ Definition ➢ Sales And Distribution ➢ Define, Copy, Delete, Check Distribution Channel. Nhấp vào bên cạnh Execute kế bên Define, Copy, Delete, Check Distribution channel và bạn sẽ lại thấy màn hình Choose Activity cung cấp cho bạn tùy chọn để xác định kênh phân phối của riêng bạn theo cách thủ công (Xác định kênh phân phối) hoặc để sao chép nó từ một kênh phân phối nguồn hiện có (Copy, Delete, Check Distribution Channel). Chọn tùy chọn Define Distribution Channel từ tùy chọn màn hình hoạt động để đến màn hình tùy chỉnh. Khi bạn ở trên màn hình tùy chỉnh, hãy nhấp vào nút New Entries để mở Màn hình New Entries

  • Distr. Channel: Tại đây, bạn nhập khóa định danh gồm hai ký tự cho dữ liệu kênh phân phối của mình.
  • Name: Tại đây, bạn nhập mô tả có ý nghĩa cho kênh phân phối của mình. Mô tả có thể dài tối đa 20 ký tự.

Assigning a Distribution Channel to a Sales Organization

Bây giờ chúng ta đã xác định kênh phân phối, chúng ta có thể chỉ định kênh đó cho tổ chức bán hàng. Bạn có thể chỉ định kênh phân phối cho tổ chức bán hàng thông qua T-code OVXKN hoặc đường dẫn menu IMG ➢ Enterprise Structure ➢ Assignments ➢ Sales And Distribution ➢ Assign Distribution Channel To Sales Organization. Một khi bạn đến màn hình assignment, nhấp vào nút New Entries và nhập assignment cho kênh phân phối và tổ chức bán hàng của bạn.

Configuring a Division

Divisions trong SAP đề cập đến bộ phận sản phẩm tồn tại trong tổ chức của bạn. Đó là một cách để nhóm các sản phẩm hoặc dòng sản phẩm tương tự nhau trong SAP. Khi bạn tạo một bản ghi master material trong SAP, bạn tạo nó cho một bộ phận cụ thể. Divisions cũng là một trong những quy tắc được SAP sử dụng để xác định khu vực bán hàng, mà chúng ta sẽ thảo luận ở bài viết khác. Cấu hình một Divisions cũng là một hoạt động gồm hai bước. Bước đầu tiên là tạo divisions và bước thứ hai là chỉ định divisions cho một tổ chức bán hàng. Bằng cách chỉ định một divisions cho một tổ chức bán hàng, bạn thiết lập một quy tắc trong SAP để kiểm soát những bộ phận sản phẩm mà một tổ chức bán hàng có thể và không thể bán. Ví dụ: nếu bạn chỉ định bộ phận sản phẩm Media & Apparel cho tổ chức bán hàng của Hoa Kỳ, thì SAP SD sẽ không cho phép bạn bán các sản phẩm truyền thông và hàng may mặc bằng cách sử dụng tổ chức bán hàng Mexico. Giống như các kênh phân phối, các bộ phận cũng có sẵn trong các tổ chức bán hàng. Điều này có nghĩa là bạn có thể chỉ định cùng một bộ phận cho nhiều tổ chức bán hàng.

Defining a Division

Bạn có thể đến màn hình tùy chỉnh cần thiết bằng cách sử dụng T-code OVXB hoặc theo đường dẫn menu  IMG ➢ Enterprise Structure ➢ Definition ➢ Logistics General ➢ Define, Copy, Check, Delete Division. Khi bạn đang ở màn hình tùy chỉnh, hãy nhấp vào New Entries để mở màn hình New Entries

  • Division: Tại đây, bạn nhập khóa định danh gồm hai ký tự cho dữ liệu division của mình.
  • Name: Tại đây, bạn nhập mô tả có ý nghĩa cho division của mình. Mô tả có thể dài tối đa 20 ký tự.

Assigning a Division to a Sales Organization

Bây giờ chúng ta đã xác định các divisions, chúng ta có thể chỉ định chúng cho các tổ chức bán hàng tương ứng của khách hàng triển khai SAP ERP. Bạn có thể chỉ định một division cho một tổ chức bán hàng thông qua T-code OVXAN hoặc đường dẫn menu IMG ➢ Enterprise Structure ➢ Assignments ➢ Sales And Distribution ➢ Assign Division To Sales Organization. Khi bạn đến màn hình assignment, hãy nhấp vào nút New Entries và nhập assignment giữa các tổ chức bán hàng và divisions.

Tạm kết

Phần này chúng ta đã tìm hiểu thêm về kênh phân phối và bộ phận bán hàng, bài viết tạm kết ở đây tuy nhiên nội dung về phần tổ chức bán hàng này trong phân hệ SD này vẫn còn và trong phần cuối cùng ở bài viết tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về việc cấu hình các thông tin liên quan khác nhau Sale Area, Sale Office

 

 

 

Bình luận