THẺ "Tìm hiểu phân hệ SD"


Tự học SAP phân hệ Sales and Distribution (SD) - Phần 3: Master Data trong phân hệ SD

Tự học SAP phân hệ Sales and Distribution (SD) - Phần 3: Master Data trong phân hệ SD

Master data là bất kỳ thông tin nào đóng vai trò quan trọng trong hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Nó có thể bao gồm dữ liệu về khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, sản phẩm, v.v. Dữ liệu chính thường được chia sẻ bởi nhiều người dùng và nhóm. Vì thế, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến của toàn bộ tổ chức khi bạn thiết lập.Tự học SAP phân hệ Sales and Distribution (SD) - Phần 2: Tổ chức doanh nghiệp

Tự học SAP phân hệ Sales and Distribution (SD) - Phần 2: Tổ chức doanh nghiệp

Cấu trúc doanh nghiệp trong phân hệ SD của SAP thể hiện cấu trúc của bô phận kinh doanh và phân phối hàng hoá, dịch vụ trong doanh nghiệp. Để giúp bạn cấu trúc tổ chức này vào hệ thống SAP ERP, SAP cung cấp một tập hợp các khối xây dựng. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về các khối xây dựng này và chỉ ra cách sắp xếp chúng để thiết lập cấu trúc doanh nghiệp SD.